Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την επιλογή αναδόχου στα πλαίσια υλοποίησης του Υ/Ε20 με τίτλο «Σύμβουλος για την υποστήριξη του ΕΦΔ Πειραιά» της Πράξης «Υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΦ Δήμου Πειραιά – ΕΤΠΑ» (MIS: 5032702), με κριτήριο την πιο συμφέρουσα προσφορά.

banner

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την επιλογή αναδόχου στα πλαίσια υλοποίησης του Υ/Ε20 με τίτλο «Σύμβουλος για την υποστήριξη του ΕΦΔ Πειραιά» της Πράξης «Υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΦ Δήμου Πειραιά – ΕΤΠΑ» (MIS: 5032702), με κριτήριο την πιο συμφέρουσα προσφορά.


ΕΣΠΑ 2014-2020

espa-2014-2020

Ανακοινώσεις